OPŁATY

Drodzy Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż opłaty za korzystanie z usług przedszkola oraz opłaty za wyżywienie należy dokonywać przelewem

do dnia 10 każdego miesiąca (liczy się data wpływu środków)

na rachunek bankowy przedszkola prowadzony przez CITI Bank Handlowy.

88 1030 1508 0000 0008 2308 5001

 

W tytule przelewu należy wskazać:

imię i nazwisko dziecka

oraz określić wysokość opłaty za pobyt i wysokość opłaty za wyżywienie.

Po ostatnim ustalonym dniu  zbierania opłat czyli po 10 każdego miesiąca naliczane są odsetki z „tytułu  nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie”.

Od 22 grudnia 2023 r. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1,14 złoty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest od 7.00 do 12.00.

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

Opłaty za pobyty dzieci w przedszkolu pobierane są na podstawie:

UCHWAŁY RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 6185).