Zabawa Sztuką

 

Grupa II i IV  w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

„ZABAWA SZTUKĄ”

Cele projektu:

tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,

zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,

rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,

rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi  atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,

zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,

doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,

kształtowanie orientacji przestrzennej,

rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki,

doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,

wspomaganie rozwoju dzieci,

odkrywanie dziecięcych talentów,

budowanie więzi w grupie przedszkolnej,

rozwijanie wiary we własne możliwości,

współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, branie udziału w wyjściach i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,

kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,

udział w akcjach propagujących działalność twórczą,

rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Ogólnopolski Program Krainy Zmysłów

W tym roku szkolnym gr. II Misie realizują Ogólnopolski Program Krainy Zmysłów SENSORYCZNIE SIĘ ROZWIJAM, BO SKACZĘ, BIEGAM, BADAM
I DOTYKAM,
którego celem jest:

 • upowszechnienie elementów metody integracji sensorycznej wśród dzieci i nauczycieli oraz rodziców,
 • dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierając ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej,
 • uzmysłowieniu dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka,
 • rozwijanie kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze,
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji,
 • wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawność ruchowej dzieci.

 

 

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Grupa II Misie i IV Słoneczka realizują również Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Mały Miś
w świecie wielkiej literatury”,
którego celem jest:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez nauczyciela grupy:

 1. Czytamy razem z Małym Misiem
 2. Kodujemy razem z Małym Misiem
 3. Opowiem Wam o Polsce
 4. Misiowe recepty na pozytywne myślenie
 5. Misiowy bajarz
 6. Misiowe zajęcia pod chmurką

Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.

 

Program edukacyjny InterACT

W roku szkolnym 2021/2022 w grupie III i IV wdrażany będzie program edukacyjny InterACT. Jest to program edukacji antydyskryminacyjnej, adresowany do małych dzieci.

Celem programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się , w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania się. Poprzez udział w programie dzieci uczą się jak adekwatnie reagować na różne formy niepełnosprawności.

Przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam- każdy z nas jest wyjątkowy!

 

Zabawa Sztuką

W roku szkolnym 2021/2022 grupa Zuchów uczestniczy w ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym „Zabawa sztuką”.

Założenia projektu to między innymi:

 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno
 •  rozwijanie zainteresowań światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki
 • doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych
 • budowanie więzi w grupie przedszkolnej
 • rozwijanie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci

EAT RESPONSIBLY – JEDZ ODPOWIEDZIALNIE

Nasze przedszkole ( jako jedno z czterech przedszkoli w kraju) zakwalifikowało się do  międzynarodowego projektu „EAT RESPONSIBLY – JEDZ ODPOWIEDZIALNIE”, w pierwszym okresie jego realizacji. Głównym celem projektu jest promowanie i podejmowania działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. Zaangażowani w realizację projektu mają być uczniowie, nauczyciele placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przy wsparciu ze strony rodziców, społeczności lokalnej, edukatorów. Projekt „EAT RESPONSIBLY”jest realizowany przez 9 krajów europejskich: Czechy – jako lider projektu, Bułgaria, Litwa, Chorwacja, Rumunia, Polska , Słowacja, Słowenia, Malta – jako partnerzy.

Projekt był realizowany w następujących etapach:

I ETAP –  pilotażowy ( wrzesień 2015 r. – czerwiec 2016 r. ) –  jest skierowany do placówek, które posiadają już certyfikat Zielonej Flagi lub Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej jak również mających doświadczenie w realizacji działań dotyczących obszaru żywienia ( np: zdrowego jedzenia, zrównoważonej konsumpcji, przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności). Szkoły wdrażające projekt pierwszym roku jego realizacji będą miały za zadanie wspólne wypracowanie metodologii, stworzenie narzędzi (strona internetowa projektu, audyt żywnościowy, wypracowanie scenariuszy lekcyjnych) które będą stosowane w następnych latach realizacji projektu. W tym etapie realizacji projektu przewiduje się udział 20 placówek edukacyjnych.

II ETAP – realizacji (wrzesień 2016 – czerwiec 2017 r.) – na tym etapie planowano  zaangażowanie 80 placówek edukacyjnych, realizujących założenia projektu.

 

e-Twinning

Program eTwinning Europejska społeczność szkolna

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. e-Twinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

 

Zalety projektów eTwinning:

* entuzjazm uczestników dzieci i nauczycieli,

* Temat projektu jest związany z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a nauka realizowana atrakcyjną metodą projektu edukacyjnego

* motywacja do nauki,

* dostosowanie zadań do możliwości każdego dziecka,

* bezpieczny Internet – narzędzia i obszary pracy eTwinning są dostępne tylko dla uczestników programu,

* stosowanie metody projektu,

* elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili,

* poznawanie krajów europejskich, ich tradycji i kultury

 

Zrealizowane projekty:

 

 • „Paperwork fun”Celem projektu jest recykling (ponowne użycie niepotrzebnego) papieru podczas zajęć plastycznych. W dzisiejszych czasach bardzo istotne jest uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o środowisko,  np. przez segregowanie odpadów. Stąd pomysł by ponownie użyć niepotrzebny papier na zajęciach w przedszkolu.

  Celem projektu jest także poznanie właściwości oraz eksperymentowanie z papierem, jak również rozwijanie pomysłowości i umiejętności  podczas wykonywani prac plastycznych. Dzieci będą ćwiczyć różne techniki (wydzieranki, wycinanki, składanki, wyklejanki…) i rozwijać inwencję twórczą. Podczas tych działań będą polegać na swojej wyobraźni lub opierać się na gotowym wzorze. Celem jest również tworzenie więzi z naturą i postawy ochrony natury, jak również rozwijanie percepcji wzrokowej i dotykowej.

  Prace z papieru pomagają dzieciom dostrzec zależność między człowiekiem i rzeczą. Wspólnie zrobimy papier w warunkach przedszkolnych. Dzieci będą używać różnych rodzajów papieru i niestandardowych technik do stworzenia ciekawych prac. Partnerskie przedszkola, szkoły będą wymieniały przykładowe prace, zdjęcia, krótkie filmiki przez stronę internetową eTwinning. Projekt będzie realizowany przez jeden miesiąc.

  Uczniowie przygotują kartkę pocztową dla partnerskich szkół, przedszkoli. Stworzą również papierowe sukienki na pokaz mody oraz rzeźbę z papieru, która zostanie wykorzystana jako dekoracja w przedszkolu. Współpraca nawiązana pomiędzy przedszkolami, szkołami wzbogaci nauczycieli w techniki i pomysły do zajęć. Ta wyjątkowa współpraca umożliwi dzieciom poznanie uczniów z innych państw.

  Naszymi partnerami w tym projekcie były przedszkola ze Słowacji i Czech

 

 • „It s my Christmas card and carol for you”To projekt dla przedszkoli pozwalający dzieciom poznać bożonarodzeniowe tradycje. Poznajemy własne tradycje oraz zwyczaje partnerskich przedszkoli z innych krajów. Przygotowujemy świąteczne kartki dla naszych przyjaciół i śpiewamy dla nich kolędy. Żeby zrobić im niespodziankę zaśpiewamy piosenkę „Jingle Bells” ich własnym języku.

      Naszymi partnerami w tym projekcie były przedszkola z Chorwacji i Szkocji

 

 •  ” A Dall across Europe”

W tym projekcie lalka o imieniu Inez wędruje po Europie i poznaje tradycję, kulturę, potrawy, piosenki i zabawy danego      kraju. W naszym przedszkolu lalka została przebrana w strój warmiński, wspólnie z dziećmi poznała piosenki i zabawy warmińskie, które zaprezentowaliśmy na platformie projektu. Poza tym obserwowała zabawy i gry, w które bawili się dziadkowie i rodzice przedskolaków. Przygotowaliśmy także breloczki – upominki dla dzieci z Włoch dokąd lalka powędrowała z naszego przedszkola.

  Naszymi partnerami w tym projekcie były przedszkola z Francji, Włoch, Grecji i Portugali.