Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie
  Adres: ul. Pstrowskiego 17a Olsztyn
  Kontakt: e-mail: przedszkole@pm17.olsztyn.eu
 2. WSPÓŁADMINISTRATOR
  Nie dotyczy
 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
  Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 4. CEL PRZETWARZANIA
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wobec dziecka, którego dane dotyczą. Będą również przetwarzane w celu rozliczenia, zapewnienia opieki i wyżywienia dziecka w przedszkolu.
 5. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
  Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. C
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych
 6. ODBIORCY DANYCH
  Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa
 7. OKRES PRZECHOWYWANIA
  Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż rok od momentu ukończenia a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.
 8. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • dostępu do danych
 • do żądania sprostowania danych
 • do żądania usunięcia danych osobowych
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
 2. INFORMACJA
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania o przyjęcie do Przedszkola podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest działalność dydaktyczno-opiekuńcza.
 3. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

11. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.